Polityka prywatnośći

  1. Serwis zbiera informacje o odwiedzających i przechowuje je dla celów statystycznych. W szczególności zapisywany jest czas odwiedzin i adres IP.
  2. Serwis korzysta z plików cookies. Są to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów zapisywane na urządzeniu użytkownika.
  3. Pliki cookies są obsługiwane zgodne z ustawieniami przeglądarki internetowej użytkownika.
  4. Informacje przechowywane w plikach cookies dotyczą między innymi: czasu odwiedzin, preferowanej wielkości czcionki, sposobie korzystania z serwisu i monitorowania aktywności użytkowników.

Ochrona danych osobowych

Informacja administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 41 z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 24, reprezentowana przez dyrektora, która przetwarza dane
w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w szczególności do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO
w związku ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest
Ewa Felińska tel. 604270401

Dla osób fizycznych, z którymi administrator zawiera umowy cywilnoprawne (nie dotyczy umów o pracę):

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako RODO, informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  Nr 41  z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 24, telefon kontaktowy 22 635 95 37
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska, tel. 604270401
3. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne
w celu zawarcia i realizacji umowy.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być  udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane  uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub w związku z prowadzonym postępowaniem.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa o archiwizacji.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Wydarzenia otwarte:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDARZEŃ PUBLICZNIE OTWARTYCH 

Dyrektor Placówki informuje, że w czasie organizowanych uroczystości, wystaw, koncertów i innych publicznie otwartych wydarzeń (wobec widzów, gości, słuchaczy) mają zastosowanie przepisy art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza)

Wydarzenia publicznie otwarte w Placówce mogą być rejestrowane i rozpowszechniane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatora.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu akceptują powyższe warunki.

Uwaga:

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, nagrań wykonanych indywidualnie przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z nieuprawnionego rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody i zezwolenia.

Scroll to Top